MEB, 2. Dönem Ortak Sınavlar Genelgesi

MEB’den 2016/08 nolu ikinci dönem ortak sınavlar genelgesi yayımlandı.

 

Sayı   : 34878943-480.01-E.4199834                                                             13.04.2016

Konu : Ortak Sınavlar

GENELGE 2016/8

27 Nisan 2016 Çarşamba ve 28 Nisan 2016 Perşembe günü 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurt içi ve yurt dışındaki sınav  merkezlerinde, Türkiye saati  ile her  iki günde bir oturumda üç ders yazılısı olmak üzere iki oturum hâlinde, saat 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı  anda tamamlanacaktır.

Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için, 14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen merkezlerde  mazeret sınavları  yapılacaktır.

Valiliklerce, 2015-2016 öğretim yılı ikinci dönem ortak sınavlarının sınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulama süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem  arz  etmektedir.

Bu sebeple;

A- Valilikler tarafından:

 1. Sınav öncesi, sınavın uygulanması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması  için emniyet görevlileri ile gerekli tedbirler  alınacaktır.
 2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanması, evrakın muhafazası süresince saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve  kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması ile  sağlanacaktır.
 3. Sınav evrakını taşıyan nakil aracının kendi bölgesinde güvenli şekilde park edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
 4. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında şehir içi sınav evrakı nakil görevlisi ile birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.
 5. Sınav yapılacak okul binalarına ait değişikliklere ilişkin  gerekli  tedbirler  alınacak, bu durum resmî yazı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
 6. Sınav yapılacak okullara, il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, maarif müfettişlerinden veya uygun görülen okul müdürlerinden bir  kişi,  bina  sınav  sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları tarafından görevli  oldukları  binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınarak, sınavdan sonra hazırlanacak raporlar bölge sınav yürütme komisyonuna iletilecektir. Ayrıca, bölge sınav yürütme komisyonu tarafından incelenen raporlarda  mevzuata  uygun  olmayan  uygulamalar var ise  odsgm_sgydb@meb.gov.tr e-posta  adresine gönderilecektir.

 

 1. Sınav salonlarına öğretmen görevlendirilmesi yapılırken, öğretmenlerin görev yaptıkları okullar dışında ve yazılısı yapılacak derslerden farklı branşta görevlendirilmelerine dikkat
 2. Ortak sınavların yapıldığı günlerde, sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri  de  (o  gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30’da kendi okullarında hazır  bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılabileceklerdir.
 3. Özel durumları nedeniyle (bina değişikliği )  kendi  okullarında sınava  giremeyen ve sınava girebilmeleri için bütün öğrencileri  bir  başka  okula  yerleştirilen  okul idarecilerinden en az birinin bu sınavın gerçekleştirileceği okulda, bina sınav komisyonunda görevlendirilmesine dikkat edilecektir. Bu öğrenciler için  önceden  basılmış  sınav  evrakı geçerli olacaktır.
 4. Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımızın kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun en az iki yöneticisinin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde binada bulunması sağlanacaktır.
 5. Sınavların sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli toplantıların yapılması sağlanacaktır.
 6. Aşağıda belirtilen;
  1. Naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan  öğrenciler,
  2. Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından sisteme  işlenemeyen  sınavda  özel hizmet alması gereken  öğrenciler,
  3. Cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan  8’inci sınıf öğrencileri,
  4. Yurt dışında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 8’inci sınıf öğrencilerinden sınava girme  talebinde bulunanlar,
  5. Sınava girme hakkı elde etmiş Açık  Öğretim  Ortaokulu  öğrencilerinden  sınava girme talebinde bulunan öğrenciler ile ilgili olarak Valiliklerce yapılacak değerlendirme sonucunda bunlardan sınava alınmaları uygun görülen  öğrenciler  bulundukları  il/ilçelerin  sınav merkezlerinde yedek salonda, evde,  hastanede  veya  cezaevinde  gerekli  tedbirler alınmak  suretiyle sınava alınacaktır.
 7. Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.
 8. Yazılı sınavlarda, her sıraya 1 (bir) öğrenci oturacak ve sınav salonları 20 (yirmi) öğrenci olacak şekilde yerleştirilecektir. Ancak sınav salonlarına  (sınıflarına)  20  (yirmi) sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının bulunduğu  sınav  merkezlerinde,  iki  farklı  salon planlaması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınava girecek öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav güvenlik poşetine konularak bina  sınav komisyonuna teslim
 9. Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel  engelli öğrenciler ile  ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyetleri e-Okul sistemine işlenecektir. Bu durumda olan öğrencilerin ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa  dahi bölge sınav yürütme komisyonu  kararı ile sınava alınmayacaktır.

 

B- Okul müdürlükleri tarafından:

 1. Sınav gününden önce sınav güvenlik kutularını teslim alan bina  sınav  komisyonunca, sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması  sağlanacak ve bu aşamalar  tutanakla
 2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi  gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler  yapılacaktır.
 3. Öğrenci yoklama listeleri e-Okul sisteminden alınarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan
 4. Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullarda, sınav günlerinde bu materyallerin görülmemesi  için  gerekli  her  türlü tedbir alınacaktır.
 5. Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, ilk ders yazılı  sınavı için saat 08.30’dan  itibaren öğrenci yoklama  listelerinde belirtilen salonlara  alınacaktır.
 6. Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girmelerine izin
 7. Her dersin sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin  üzerindeki  etiketle bunların ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav güvenlik poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılı sınavına ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetleri kendi  dersi haricinde  kesinlikle açılmayacaktır.
 8. Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde gelen  öğrenciler  sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre
 9. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacak; ancak sınav güvenlik kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada  1  (bir) kolluk  görevlisi bulunacaktır.
 10. Sınav öncesi ve sınav esnasında salon görevlilerine, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kâğıdına doğru kodladıklarını kontrol etmeleri ve kitapçık türlerini öğrenci yoklama listesine  doğru ve eksiksiz  olarak kodlamaları hususu
 11. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgileri, sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılı sınavından sonra veya son ders yazılı  sınavının  ardından e-Okul sistemine işlenecektir. Ayrıca, mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri de e-Okul  sistemine 5 (beş) takvim günü içerisinde
 12. Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarında öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceği için bu bilgilerin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanmasına dikkat
 13. Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

 

C-Salon görevlileri tarafından:

 1. Öğrenciler, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile bilgisayar özelliği taşıyan her türlü cihazlarla sınava alınmayacaktır.
 2. Her dersin yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde  gelen  öğrenciler  sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 3. Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 dakika sınav salonundan çıkmayacak   (sağlık   durumu   nedeni   hariç),   bu   süre   tamamlandıktan   sonra   talep   eden öğrencinin sınav  salonundan çıkmasına  izin verilecektir.
 4. Her dersin yazılı sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra  girmeyen öğrencilerin öğrenci yoklama listesi ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümü  kurşun  kalemle kodlanacaktır.
 5. Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenci uyarılacak,  kopya  çektiği  belirlenen öğrencinin cevap kâğıdı alınarak dışarı çıkarılacak ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “tutanak” bölümüne durum işlenecektir. Bu öğrencinin ilk 20  dakika  süresince  sınav binasından ayrılmasına izin  verilmeyecektir.
 6. Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer  öğrencilerin  göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları sağlanacak ve öğrenci  yoklama  listesi  içindeki  “salon oturma düzeni” alanı  ile “kitapçık türü” alanı  doğru ve eksiksiz doldurulacaktır.
 1. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığı ve kitapçık türünün doğru kodlanıp kodlanmadığı kontrol edilecek ve kodlamayan öğrenci  uyarılacaktır.
 2. Sınavda özel hizmet alması gereken öğrenciler hariç ders yazılı sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az 2 (iki) öğrencinin kalması gerektiğinden, her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiçbir öğrenci dışarı  çıkarılmayacaktır.
 3. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözetmen tarafından silinmez kalem ile  imzalanacaktır.
 4. Sınav süresi bitiminde sınav durdurulacak, cevap kâğıtları öğrencilerden alınıp öğrenci yoklama listesi ile karşılaştırılacak ve eksik olup olmadığı ya da  zarar  görüp  görmediği kontrol edilecektir. Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, öğrenci yoklama listesi silinmez  kalem ile imzalattırılacaktır.
 5. Yedek sınav evrakı ile sınava alınan öğrencilerin cevap  kâğıtlarında  öğrenci bilgileri yer almayacağından, öğrenciler bilgilerini cevap kâğıdına doğru ve eksiksiz kodlayacaklar ve  bu husus salon görevlileri tarafından  kontrol edilecektir.
 6. Cevap kâğıtları, öğrenci yoklama listesi, düzenlenen tutanaklar ve benzeri sınav evrakı sınav güvenlik poşetine konulup, ağzı kapatılarak bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir.
 7. Salonda gazete, kitap vb. okunmayacak; öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde ve gerekmedikçe konuşulmayacaktır. Sınav süresince sınav salonu terk edilmeyecek, gürültü çıkaracak nitelikte topuklu ayakkabı giyilmeyecek ve cep telefonu gibi cihazlarla  sınav salonuna gelinmeyecektir.

 

D- Sınavda tedbir alınması gereken öğrencilerle ilgili dikkat edilecek hususlar:

 1. Sınavda özel hizmet alması gerekebilecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun 7 nci maddesinde yer  alan talimatlara uygun hareket edilecektir.
 2. Sınavlarda engelli öğrencilerin sorun yaşamamaları için, il/ilçelerde millî eğitim müdürlükleri ve rehberlik araştırma merkezleri müdürlüklerince (RAM) her türlü tedbir alınacaktır.
 3. Sınavlarda engelli öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek öğretmenlerin, yabancı dili ve matematik dili okumayı bilenler arasından ve öğrencinin engeli göz önünde bulundurularak seçilmesine dikkat
 4. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları ilaç, araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanmalarına izin

Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon  ve  epilepsi  hastalıklarından  dolayı  sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve öğrencinin sağlık raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe millî  eğitim  müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan öğrencilerin  yanlarında  kutu  meyve  suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca  bu  öğrencilerin hiperglisemi (şekerinin yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde  giderilebilmesi için izin  verilecektir.

 1. İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenler görevlendirilecektir. Ancak bu öğretmenlerin yazılı sınavı yapılacak ders branşından olmamalarına dikkat dikkat  edilecektir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması için 2015-2016 Ortak  Sınavlar e-Kılavuzu  doğrultusunda   iş ve işlemlerin yapılması  hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini  önemle rica ederim.

Yusuf TEKİN Bakan a.

Müsteşar

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yap