Zümre Toplantılarında Gündem Maddeleri Neler Olmalıdır?

Öğretmenlerin, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda gerçekleştirdikleri zümre toplantı tutanaklarında yer alması gereken ana gündem maddelerini Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi üzerinden sizler için listeledim. Fakat öncesinde sınıf/alan zümre toplantıları için özet olarak birkaç bilgi vermek istiyorum.

Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 27/08/2019 tarihli en son yapılan değişiklikle son halini almıştı. Buna göre 2018 yılında getirilen e-zümre sistemi kaldırılmış ve eski usül yani yazılı belge olarak tutanak altına alınıp okul yönetimine teslim edilmesi sistemine geri dönüldü.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Yani örneğin 4. sınıfı okutan öğretmenler ve hatta varsa o sınıfa giren diğer branş öğretmenlerinden oluşur. Ortaokullarda ise sadece branş öğretmenleri zümre oluşturur. Örneğin Türkçe zümresi, Matematik zümresi vs. gibi. Fakat bazı okullarda ilgili branşta tek öğretmen olması kafalarda bir soru oluşturabiliyor. Tek öğretmen zümre yapar mı? Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Madde 12’de bu sorunun cevabını okuyabiliriz:

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.

Yani kişi, okulunda tek öğretmen ise zümre yapar. Ancak yapacağı zümre toplantısını ise okul müdürü veya müdürün görevlendirdiği müdür yardımcısı ile yapmalıdır.

Zümre toplantıları, planlanan tarihte bir iş günü içinde ve ders saatleri dışında yapılır. Zümre toplantı tutanakları tutulmalı ve en sonda imzaya açılmalıdır.

Zümre toplantı tutanağı başında toplantı yeri, toplantı tarihi ve toplantı saati belirtilmelidir. Toplantı tutanaklarında Gündem Maddeleri, Günden Maddelerinin Görüşülmesi ve Alınan Kararlar başlıkları yer almalıdır. Peki öğretmenler zümre toplantı tutanaklarında, genel çerçevede yönergeye uygun olarak hangi gündem maddelerine yer vermelidir? Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Yine Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi Madde 12, (8) bendinde hangi konuların gündeme alınarak görüşülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sınıf/Alan Zümreleri Toplantılarında Gündem Maddeleri Nelerdir?

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılacak işbirliği ve esasların belirlenmesi,
 8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 9. Öğrencilere girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç vb. öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 11. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak proje gezi gözlem etkinliklerinin planlanması,
 12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 13. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 14. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 15. Sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 16. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularının belirlenmesi ve bunların ölçeklerinin hazırlanması,
 17. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 18. Covid-19 salgını sürecinin değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi,
 19. Dilek ve temenniler,
 20. Kapanış.

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır.

BİLGİ

Bilgi

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Emrah

1981 Samsun doğumlu ve Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Yazar, WebMaster, Blogger, SEO eğitmeni. Araştırmacı, sinema sever, fitness yapar, farklı doğal güzellikleri keşfetmeye bayılır.

Yorum Yapın